Algemeen  |   Reglement  |   Vrijwilligers  |   Adopteer een CD  |   Over inloggen 

Leenreglement

1. Inschrijving
2. Vermissing of beschadiging van de lenerspas
3. Verhuizing
4. Beëindiging van het lidmaatschap
5. Contributietarieven
6. De collectie
7. Lenen van materialen
8. Inleveren van materialen
9. Leentarieven
10. Leentermijn en boetes
11. Verlenging leentermijn
12. Vermissing en beschadiging van geleende materialen
13. Vermiste eigendommen van de lener
14. Uitsluiting van Muziekbankgebruik
15. Aanvullende bepalingen
16. Overige bepalingen

1. Inschrijving

1.1. Bij inschrijving ontvangt men een lenerspas. De lenerspas is strikt persoonlijk. Vertoon van een geldig legitimatiebewijs bij inschrijven is verplicht alsmede het inleveren van een goed recente goedgelijkende pasfoto, die op de pas wordt aangebracht.

1.2. De lenerspas blijft eigendom van de stichting.

1.3. Leners van 17 jaar en jonger, die zich hebben laten inschrijven en materiaal in leen hebben ontvangen, worden geacht te hebben gehandeld met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

1.4. Nieuw ingeschreven leners dienen de contributie direct contant te betalen.

1.5. Bij inschrijving ontvangt de lener op verzoek een exemplaar van het leenreglement met de inhoud waarvan hij zich, door zich te laten inschrijven, bekend en akkoord verklaart. De lener verklaart zich akkoord met de op het moment van ondertekening geldende versie van het leenreglement. Indien het leenreglement aangevuld of gewijzigd wordt, wordt de lener hiervan, indien nodig in kennis gesteld. De lener verklaart zich automatisch accoord met wijzigingen. Wijzigingen in het leenreglement gelden nooit met terugwerkende kracht.

1.6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Bij inschrijving dient het geldende contributietarief voor het lopende contributiejaar jaar contant te worden betaald. Het contributiejaar van de Muziekbank loopt van 1 december tot en met 30 november. Als de lener na 1 maart lid wordt, betaalt de lener driekwart van het geldende tarief, na 1 juni de helft en na 1 september een kwart. In de oktober of november krijgen alle leden een acceptgiro thuis gestuurd voor het daaropvolgende contributiejaar. Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk door middel van schriftelijke opzegging vóór 1 november. Tevens is een éénmalig lidmaatschap mogelijk; hiermee kan (kunnen) éénmalig materia(a)l(en) geleend worden. Bij een éénmalig lidmaatschap wordt een leencontract opgesteld. Bij het opstellen van dit leencontract moet een wettelijk geldig legitimatiebewijs getoond worden.

1.7. Voor gezinnen bestaat de mogelijkheid meerdere lenerspassen op éénzelfde lidmaatschap te hebben. Alle personen die op hetzelfde lidmaatschap materialen willen lenen, dienen een recente goedgelijkende pasfoto (of een duidelijke kopie) in te leveren die op de extra lenerspassen worden aangebracht. Tevens dienen alle personen die een extra lenerspas (op éénzelfde lidmaatschap) willen ontvangen een legitimatiebewijs te tonen en een formulier te ondertekenen waarmee hij/zij verklaart een extra lenerspas (op een bestaand lidmaatschap) te hebben ontvangen, alsmede zich akkoord verklaart met het leenreglement. De eerste ingeschrevene op een lidmaatschap moet zich tevens akkoord verklaren met de uitgifte van een extra lenerspas op zijn/haar lidmaatschap.

1.8. De lener is te allen tijde verantwoordelijk voor alles wat op de lenerspas wordt geleend. Indien er meerdere lenerspassen op éénzelfde lidmaatschap zijn uitgegeven, is de eerst ingeschrevene verantwoordelijk voor alles wat op het lidmaatschap geleend wordt.

2. Vermissing of beschadiging van de lenerspas

2.1. Bij verlies of diefstal van de lenerspas dient de betreffende lener de Muziekbank onmiddellijk te waarschuwen. De lener is volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik van de lenerspas zolang de hiervoor bedoelde aangifte bij de Muziekbank niet is gedaan. Van de aangifte van vermissing van de lenerspas kan (op verzoek) door de Muziekbank een bewijs van aangifte verstrekt worden.

2.2. Bij vermissing van de lenerspas wordt door de Muziekbank, indien gewenst, kosteloos een duplicaatlenerspas met een nieuw lidnummer verstrekt. Hiermee komt de oude pas te vervallen. Voor het verkrijgen van een duplicaatlenerspas dient de lener een recente goedgelijkende pasfoto (of een duidelijke kopie) in te leveren (welke op de pas wordt aangebracht), alsmede een geldig wettelijk legitimatiebewijs te tonen.

3. Verhuizing

3.1. Een verhuizing/adreswijziging dient de lener tevoren door te geven, alsmede een wijziging in zijn/haar telefoonnummer.

4. Beëindiging van het lidmaatschap

4.1. Het lidmaatschap eindigt door:

  • schriftelijke of persoonlijke opzegging door de lener;
  • definitieve ontzegging van de toegang tot de Muziekbank (zie 15.1);
  • overlijden van de lener.

5. Contributietarieven

5.1. Het bestuur stelt de contributietarieven vast.

5.2. Een voornemen tot wijziging van de contributietarieven wordt tenminste één maand voor de datum van de wijziging kenbaar gemaakt.

5.3. Het bestuur is gemachtigd aan individuele leners of groepen van leners een reductie op de contributietarieven toe te staan.

5.4. Restitutie van betaalde contributie vindt nimmer plaats.

6. De collectie

6.1. De collectie van te lenen materialen van de Muziekbank omvat cd””””s, nieuw-cd””””s, archief-cd””””s, single-cd””””s, lp””””s, 12″ platen, collectors items, cd-roms, videobanden, demo-tape””””s en dvd””””s. Op de verschillende items zijn verschillende leenvoorwaarden van toepassing.

6.2. Een compleet item bestaat uit de volgende onderdelen (tenzij op het item anders is aangegeven):

  • de informatiedrager(s)
  • een doos of hoes
  • een kraskaart (niet voor demo-tapes en videobanden)
  • een inlay(niet voor LP””””s 12″platen en videobanden)

7. Lenen van materialen

7.1. Materialen kunnen uitsluitend geleend worden op vertoon van een geldige lenerspas.

7.2. Het is de lener niet toegestaan de geleende materialen aan derden uit te lenen.

7.3. De lener mag per lidmaatschap ten hoogste 25 items tegelijk lenen. Om meer dan 16 items tegelijk te mogen lenen, dient de lener een geldig wettelijk legitimatiebewijs aan de balie te tonen.

7.4. Alvorens materialen worden uitgeleend worden de materialen door de Muziekbank gecontroleerd op eventuele beschadigingen.

7.5. De Muziekbank garandeert dat geleende materialen functioneren tenzij duidelijk anders op het item staat vermeld. Mocht dit niet het geval zijn dan vindt restitutie van het leengeld plaats. Bij onduidelijkheid over al dan niet functioneren beslist de directie.

8. Inleveren van Materialen

8.1. De lener is verantwoordelijk voor de geleende materialen tot ze door personeel van de Muziekbank zijn ingenomen. Als het item niet compleet is zal het item niet worden ingenomen.

8.2. De lener is verplicht eventueel ontstane boetes als omschreven in artikel 11 en 13 direct contant te betalen. Hiervoor kan de lener een kwitantie verkrijgen.

8.3. Ook als de geleende materialen door derden worden ingeleverd, dienen boetes als in lid 2 van dit artikel contant betaald te worden. Hiervoor kan een kwitantie worden verkregen.

8.4. Als een bewijs van inname kan de lener een innamebewijs verkrijgen.

8.5. Nadat materialen zijn ingenomen worden de materialen gecontroleerd op eventuele beschadigingen en gebreken. Deze controle vindt plaats voordat de materialen weer beschikbaar komen voor de lener of ander gebruik binnen de Muziekbank. Op verzoek van de lener kan de controle direct, d.w.z. in zijn/haar aanwezigheid, geschieden.

9. Leentarieven

9.1. Het bestuur stelt de leentarieven vast.

9.2. In het leentarief is een afdracht aan de Stichting Leenrecht inbegrepen.

9.3. Een voornemen tot wijziging van de leentarieven wordt tenminste één maand voor de datum van de wijziging kenbaar gemaakt.

9.4. De directie is gemachtigd aan individuele leners of groepen van leners een reductie op de leentarieven toe te staan.

9.5. Materialen met kleine defecten kunnen tegen een verlaagd leentarief worden geleend. Dit verlaagde tarief wordt samen met de reden van de verlaging op het betreffende item aangegeven.

10. Leentermijn en boetes

10.1. De leentermijn van alle materialen is vastgesteld op drie weken. Voor de nieuw-items is dit één week.

10.2. Het bestuur van de Muziekbank stelt de boetetarieven voor het overschrijden van de leentermijn vast.

10.3. Na de 42e boetedag wordt het boetebedrag niet meer verhoogd.

10.4. Bij grove overschrijding van de leentermijn wordt de lener hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door de Muziekbank. Hierop dient de lener zo spoedig mogelijk de materialen in te leveren bij de Muziekbank. Gemaakte administratiekosten worden op de lener verhaald.

10.5. Mocht de lener ook na een tweede brief als bedoeld in lid 5 van dit artikel de geleende materialen niet hebben terugbezorgd, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld om de materialen van de Muziekbank terug te vorderen. Gemaakte administratiekosten worden op de lener verhaald.

11. Verlenging leentermijn

11.1. Verlenging van de leentermijn is niet mogelijk.

12. Vermissing en beschadiging van geleende materialen

12.1. Indien de lener de door hem geleende materialen vermist dient hij hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan de Muziekbank.

12.2. De lener is verplicht het vermiste aan de Muziekbank te vergoeden op grond van een door de Muziekbank vast te stellen waarde van het vermiste.

12.3. Voor alle items is door het bestuur een vervangingswaarde vastgesteld.

12.4. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging van de geleende materialen.

12.5. De lener is verplicht de reparatiekosten van de door hem veroorzaakte beschadigingen te betalen.

12.6. Voor niet te repareren beschadigingen wordt een boetebedrag naar evenredigheid bij de lener in rekening gebracht, een en ander naar het oordeel van de directie of diens plaatsvervanger.

13. Vermiste eigendommen van de lener

13.1. De Muziekbank is niet aansprakelijk voor de in de Muziekbank achtergebleven eigendommen van de lener.

13.2. De Muziekbank is niet aansprakelijk voor eigendommen die de lener in de Muziekbank achterlaat.

14. Uitsluiting van Muziekbankgebruik

14.1. Bij herhaaldelijke overtreding van dit reglement of in het geval van het vertonen van ordeverstorend gedrag in de Muziekbank kan de lener door de directie of diens plaatsvervanger tijdelijk dan wel definitief van Muziekbankgebruik worden uitgesloten en/of de toegang tot de Muziekbank worden ontzegd.

15. Aanvullende bepalingen

15.1. Geleende videobanden en demo-tapes dienen door de lener vóór terugbezorging te zijn teruggespoeld.

15.2. De Muziekbank is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, zich openbarend gedurende de leentermijn. Evenmin is de Muziekbank aansprakelijk voor schade aan lener of derden, ontstaan door, respectievelijk ten gevolge van, enig gebruik van het geleende.

15.3. De Muziekbank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van materialen van de Muziekbank.

15.4. Mocht tijdens het afspelen blijken dat de betreffende materialen ernstige defecten vertonen, dan dient hiervan terstond melding te worden gemaakt aan de Muziekbank.
15.5. De op de te lenen materialen vastgelegde werken zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend in huiselijke kring worden afgespeeld. Het is de lener niet toegestaan:

1. de cd, lp, software, videoband dan wel muziekcassette in algemene zin aan derden ter beschikking te stellen, zoals te ruilen, uit te lenen, te verhuren en te verkopen;
2. de cd, lp, videoband dan wel muziekcassette te kopiëren dan wel te doen kopiëren; in cd, lp, software, videoband dan wel muziekcassette te snijden, te wissen, veranderingen aan te brengen of op andere wijze te beschadigen;
3. het uiterlijk van de cd, lp, videoband dan wel muziekcassette en/of hoes te wijzigen, het aangebrachte label te verwijderen alsmede enige aantekeningen op de cd, lp, videoband dan wel muziekcassette te veranderen of te wijzigen.

16. Overige bepalingen

16.1. De directie of haar plaatsvervanger heeft te allen tijde het recht bezoekers te vragen de in hun bezit zijnde materialen en lenerspas te tonen.

16.2. Het is de lener niet toegestaan huisdieren mee te brengen in de Muziekbank.

16.3. Het is de lener niet toegestaan te roken, te eten dan wel te drinken in de Muziekbank.

16.4. Het is de lener niet toegestaan afspeelapparatuur en andere, naar beoordeling van de medewerkers van de Muziekbank, meegenomen voorwerpen mee te brengen in de Muziekbank.

16.5. Voorstellen voor aanschaf van materialen of voorstellen tot maatregelen die tot verbetering van de dienstverlening kunnen leiden, zijn te allen tijde welkom.

16.6. De administratie van de Muziekbank zal als sluitend bewijs voor de in dit reglement gestelde bepalingen worden gehouden, tenzij de lener in staat is zijn beweringen waar te maken.

16.7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de Muziekbank gemaakt moeten worden, indien de lener enige verplichting(en) uit dit reglement niet nakomt, zijn voor rekening van de lener.

16.8. De lener heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de Muziekbank. Klachten worden ingediend bij de directie, die de klacht binnen een termijn van 6 weken zal beantwoorden.

16.9. Indien de lener ontevreden is over de beantwoording van een klacht zoals omschreven in lid 8 van dit artikel, kan de lener zijn klacht, binnen een termijn van 6 weken, indienen bij het bestuur. Tijdens de periode van behandeling door het bestuur blijft het besluit van de directie ten aanzien van de klacht in eerste instantie gehandhaafd.

16.10. De beroepsmogelijkheden binnen de Muziekbank zijn na een besluit van het bestuur uitgeput.

16.11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie.

16.12. Wijziging of intrekking van dit reglement geschiedt door het bestuur.

16.13. In geval van wijziging en/of intrekking wordt dit minstens een maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging c.q. intrekking kenbaar gemaakt aan de leners.

16.14. Ingeval van wijziging is de gewijzigde tekst van het leenreglement op aanvraag te verkrijgen.

16.15. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

Terug naar boven

Buffalo Oxid versie 2.4.6. Dit is de informatieservice van de Muziekbank, Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede, Tel 053-436 11 30, Fax 053-436 11 32. © 2004-2008: Martijn Punt, Niek Kooij, Remco Seesink, Pascal Nicolas, de Muziekbank. Wijzigingen voorbehouden.